Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Sastra Sunda

Filters

Showing all 16 products

View 24/48/All

Filter by price

16 products

 • Buku - Kalangkang Japati
  Buku - Kalangkang Japati

  Kalangkang Japati – Aam Amilia

  , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2019 Tebal: 168 halaman ISBN: 978-623-221-301-2Kondisi: BaruKalangkang Japati karangan Aam Amilia téh nyaritakeun lalakon Anggina nu sapopoe gawé di event organizer, ngarangkep pangurus Asrama Pahatu lalis nu diadegkeun ku akina di Kota Kembang. Hiji mangsa, manéhna nandangan pitenah ti salah saurang pamajikan donatur. Pajar téh cenah "Tong so sosial! Berkedok sosial, padahal awéwé tukang morot duit salaki batur." Tangtu pohara matak jangheut kana haténa. Pikeun ngabangbrangkeun kapeurih tina éta pitenah, Anggina nyorang nagri Walanda. Sajeroning kitu, weléh mikiran saha donatur nu ngalantarankeun pitenah ka manéhna. Naha Langga, pangusaha jugala nu kungsi neundeun haté ka Anggina? Jéy, nu kungsi tepung basa mimitran di Paguyuban Nonoman Sunda? Atawa boa saha...?
  Rp 50.000,00
 • Buku - Kandaga Serat Rucita
  Buku - Kandaga Serat Rucita

  Kandaga Serat Rucita: Fiksimini Petingan pikeun Ékranisasi

  , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2018 Tebal: 112 halaman ISBN: 978-979-419-501Kondisi: Baru"Fiksimini, kamonésan anyar dina sastra Sunda. Pon kitu, najan kasebutna anyar, tapi ku ayana tarékah ti para kréatorna mah, bisa waé terus sina ngambah kana widang seni lianna, upamana filem. Kawas sajumlahing fikmin dina ieu buku, apan ngahaja meunang milihan, ajangkeuneun sing saha waé nu hayang nyieun film pondok bahan caritana tina fiksimini. Gabungan dua widang garapan anu mudah-mudahan bisa terus dalit."- Tatang Sumarsono
  Rp 45.000,00
 • Buku - Keretas Bodas
  Buku - Keretas Bodas

  Keretas Bodas: Antologi Carita Pondok Katilu Panglawungan 13 – Éditor: Aam Amilia

  , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2019 Tebal: 168 halaman Bahasa: Sunda ISBN: 978-623-221-286-2Kondisi: Baru"Haté Kardun tagiwur. Ketug jantungna karasaeun ngerepan. Lalaki nu ngulampreng di luareun imahna dipencrong tina hordéng nu dipéléngékeun saeutik. Moal salah pasti ieu nu duaan téh néangan aing, ceuk haténa. Teu wanieun betus, inggis kadéngéeun ku nu keur ngulampreng di luar. Nu diaan beuki disidik-sidik. Nu saurang mah make jékét kulit hideung, buukna cepak. Saurang deui make jékét parasit héjo, dikuplung hideung buukna katémbong panjang sataktak. Dedeganana garagah, jangkung badag. Matak gimir nu nénjo."("Beurang téh Angger Bayeungyang", Dian Wulan)
  Rp 50.000,00
 • Buku - Pelesir Ka Basisir
  Buku - Pelesir Ka Basisir

  Pelesir ka Basisir – Risnawati

  , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2020 Tebal: 112 halaman Bahasa: Sunda ISBN: 978-623-221-563-4Kondisi: BaruPelesir ka Basisir nyaritakeun lalampahan Zahra jeung Ghifa, dua sadulur nu sapopoé hirup di kota. Hiji mangsa dina usum peré sakola, maranéhna diajak pelesir ka lembur ninina di pasisian Jampang Kulon bareng jeung dulur-dulur séjénna. Réa pangalaman anyar nu kasorang, ti mimiti eundeuk-endeukan, ngebak di leuwi, meuntas rawayan, nepi ka ningali peny langka ngendog di basisir. Ngan aya kahariwang waktu di hiji imah manggihan réa penyu jeung endogna. Boa meunang maling, kudu dilaporkeun kitu?
  Rp 35.000,00
 • Buku - Bulan Rumeuk di Pancuran
  Buku - Bulan Rumeuk di Pancuran

  Bulan Rumeuk di Pancuran: Kumpulan Carita Jurig – Oman Komara

  ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2019 Tebal: 160 halaman Bahasa: Sunda ISBN 978-979-419-528-4Kondisi: BaruAri jurig aya? Aya, cék carita-carita dina ieu buku mah. Bulan Rumeuk di Pancuran kenging Oman Komara ngamuat sawelas carita ngeunaan dedemit. Jurig nu ngabungkeuleuk, ngudag-ngudag jelema, tapi teu kacaturkeun nepi ka nandasa. Malah sabalikna, jelema nu bisa nundung deui ka alamna. Siga dina "Maret", jurig téh nuturkeun lantaran babawaanana—nu dipalidkeun bareng jeung mayit—dicokot ku nu rék ngala lauk.Saenyana lain jurig wungkul nu ku urang bisa "katewak" tina ieu buku téh. Gambaran kahirupan di pilemburan, dicaritakeun gemet pisan ku pangarang. Nu maca baris terang rupa-rupa kabiasaan alam harita, tur ayeuna mah boa geus teu aya di kieuna, siga "maret", "mosong", "ngobor", "ngalintar", "ngabungbang", jsté. Unggal bagian dicaritakeun kalayan ngaguluyur, sakapeung direumbeuy heureuy, matak ngubaran nu kukurayeun. Kilang kitu, kurang hadé mun ieu buku dibaca tengah peuting, komo bari nyorangan mah.
  Rp 50.000,00
 • Buku - Hutbah Munggaran di Pajajaran
  Buku - Hutbah Munggaran di Pajajaran

  Hutbah Munggaran di Pajajaran: Kumpulan Dua Drama – Yus Rusyana

  , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2018 Tebal: 96 halaman Bahasa: Sunda ISBN: 978-979-419-540-6Kondisi: Baru”Hutbah Munggaran di Pajajaran” téh drama yasana Yus Rusyana, ditulis taun 1965. Ieu drama kungsi dipentaskeun ku Liga Drama Bumi Siliwangi tanggal 2-3 ]uli 1966, sutradarana Dudu Prawiraatmadja jeung Duduh Durahman.Sanajan kasebutna naskah heubeul, ieu drama teu laas ku pajamanan, lantaran nyaritakeun kajadian nu geus remen diguar ku urang Sunda: nyebarna Islam di Pajajaran nu jadi pamiangan urang Sunda ngagem agama Islam.Lian ti ”Hutbah Munggaran di Pajajaran”, ieu buku gé ngamuat drama karya Yus Rusyana lianna, nyaéta “Cahaya Maratan Waja" nu ditulis bulan Désémber 1964. Sawirahma jeung drama kahiji, ”Cahaya Maratan Waja" nyaritakeun nyebarna agama Islam. Bédana téh, nu ieu mah kajadianana di tanah Mekkah, mangsa Kangjeng Nabi Muhammad Saw. jumeneng kénéh.Kumpulan drama Hutbah Munggaran di Pajajaran lain ukur pentaskeuneun di panggung, dibaca naskahna tangtu réa pulunganeunana pikeun ngandelan kaislaman jeung kasundaan.
  Rp 36.000,00
 • Buku - Ciung Wanara
  Buku - Ciung Wanara

  Ciung Wanara: Opera Purna Drama (Buku+VCD) – Bambang Arayana Sambas

  , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2018 Tebal: 72 halaman Bahasa: Sunda dan Indonesia ISBN: 978-979-419-538-3Kondisi: BaruCerita pantun dipercaya merupakan cerita yang bersifat mistikal, ritual, dan sakral. Cerita pantun memiliki struktur dasar yang hakikatnya menggambarkan perjalanan spiritual seorang pahlawan budaya masyarakat Sunda lama. Begitu pula dengan Ciung Wanara.Menyusun kembali cerita Ciung Wanara untuk seni pertunjukan adalah obsesi dan kecintaan terhadap seni budaya Sunda. Di dalamnya, terkandung nilai kehidupan yang universal. Seyogianya cerita pantun menjadi 'sumber penciptaan' untuk melahirkan berbagai kreativitas dalam khazanah seni budaya Sunda.
  Rp 50.000,00
 • Buku - Wawacan
  Buku - Wawacan

  Wawacan: Sebuah Genre Sastra Sunda – Ruhaliah

  , , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2018 Tebal: 280 halaman ISBN 978-979-419-486-7Kondisi: BaruWawacan merupakan karya sastra Sunda yang lahir dalam bentuk tertuis, yaitu mula-mula dengan tulisan tangan (naskah), kemudian dengan cetakn (buku). Tetapi karya ini lebih banyak dikenalkan dalam bentuk lisan, yaitu dalam pagelaran beluk. Dengan acara inilah masyarakat mewariskan teks wawacan dari generasi ke generasi. Bila dilihat dari segi kuantitasnya, naskah wawcan menduduki jumlah terbanyak di antara naskah-naskah Sunda.Di dalam buku ini dikemukakan berbagai data penelitian yang berkaitan dewngan wawacan, baik skripsi, tesis, maupun disertasi. Selain itu, dapat diketahui pula minat akademisi terhadap wawacan ini.
  Rp 90.000,00
 • Buku - Polemik Naskah Wangsakerta
  Buku - Polemik Naskah Wangsakerta

  Polemik Naskah Pangeran Wangsakerta – Edi S. Ekadjati

  , , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2017 Tebal: 344 halaman ISBN 978-979-419-480-5Kondisi: BaruSejak awal tahun 1980-an Ayatrohaedi, Saleh Danasasmita, dan Yoseph Iskandar melalui media massa mengumumkan tentang penemuan naskah-naskah Pangeran Wangsakerta beserta isinya. Sambutan masyarakat terhadap informasi tersebut dapat dibagi dua, yang satu sama lain kontradiktif. Di satu pihak, mereka menyambut baik dan sangat mengharapkan sumbangan naskah-naskah itu terhadap kelengkapan sejarah Sunda dan sejarah Indonesia pada umumnya. Di pihak lain sambutan mereka bernada negatif dengan menyatakan bahwa naskah tersebut palsu dan isinya tak dapat dipercaya sebagai gambaran sejarah. Kontroversi itu menggegerkan berbagai kalangan.Pendapat yang kontradiktif itu sempat diwadahi melalui dua seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Tarumanagara di Jakarta dan Universitas Pasundan di Bandung. Tidak puas berdebat dalam dua pertemuan ilmiah tersebut, dilanjutkan dengan berulangkali adu argumentasi secara terbuka melalui media massa yang terbit di Jakarta dan Bandung. Dalam dua jenis forum itu kedua belah pihak yang terdiri atas para ahli filologi, sejarah, dan arkeologi serta masyarakat umum mengemukakan pendapat masing-masing tentang naskah-naskah Pangeran Wangsakerta beserta isinya.
  Rp 95.000,00
 • Buku Bangkarak Jurnalistis
  Buku Bangkarak Jurnalistis

  Bangkarak Jurnalistik: Lalakon Hiji Jurnalis – Sjarif Amin

  , , , , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2017 Tebal: 186 halaman ISBN 978-979-419-462-1Kondisi: Baru"Koran Sipatahoenan téh geus lila teu terbit, tapi ngaranna nepi ka ayeuna masih kénéh mindeng disebut-sebut. Naon sababna? Nurutkeun Syarif Amin, lantaran urang Sunda harita ngarasa Sipatahoenan téh jadi kalangkang dirina. Macaan tulisan Syarif Amin dina ieu buku, ngahudang deui kapanasaran ngeunaan “kalangkang dirina” urang Sunda mangsa ayeuna."- Abdullah Mustappa"Kabiruyungan milu macaan karangan-karangan nu di-sadapurankeun di dieu, kaasup panganteur tinu milihanana. Kayungyun boh ku nu ngaréka sastra jeung naratas jurnalisme, boh ku nu mapay raratanana. Sumbangan nu pohara gedéna keur kaweruh balaréa, utamana tina perkara sajarah sastra jeung jurnalisme Sunda abad ka-20."- Hawé Setiawan
  Rp 60.500,00
 • Buku - Sundakala
  Buku - Sundakala

  Sundakala – Ayatrohaedi

  , , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2017 Tebal: 160 halaman ISBN 978-979-419-330-3Kondisi: BaruWaktu itu awal tahun 1970-an. Ada kabar tentang naskah-naskah Pangeran Wangsakerta dari Cirebon. Naskah-naskah itu berisi tentang sejarah Sunda khususnya, dan sejarah Indonesia umumnya, yang lengkap dan bernilai tinggi sebagai sumber sejarah.Atja, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Museum Negeri Jawa Barat dan Kepala Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, berupaya mencari naskah-naskah itu, dan berhasil. Didapatkanlah sekitar 50 naskah yang ditulis pada kertas daluang dengan menggunakan aksara dan bahasa Jawa serta mengandung lima seri karangan yang memaparkan sejarah Sunda, Pulau Jawa, dan Nusantara sejak masa prasejarah hingga abad ke-17.Sejak itu timbullah kontroversi menyangkut isi dan keaslian nas-kah-naskah tersebut. Di tengah suasana seperti itu, Ayatrohaedi sebagai ahli kebudayaan Sunda turut aktif menggali isi naskah-naskah tersebut dan mengumumkannya di berbagai tempat dan kesempatan. Dalam buku ini tulisan-tulisan Ayatrohaedi yang semula bertebaran di berbagai media massa dan jurnal ilmiah dihimpun jadi satu. Dengan begitu buku ini dapat membantu para peminat sejarah yang tertarik untuk menyingkap keseluruhan masalah menyangkut naskah-naskah Wangsakerta.
  Rp 50.000,00
 • Buku - Mengenal Kesusasteraan Sunda
  Buku - Mengenal Kesusasteraan Sunda

  Mengenal Kesusasteraan Sunda – Ajip Rosidi

  , , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2013 Tebal: 236 halaman ISBN 978-979-419-413-3Kondisi: BaruBuku ini merupakan hasil telaah Ajip Rosidi atas sastera Sun­da sesudah perang sampai tahun 1968 dengan uraian yang cukup luas tentang sastera Sunda sebelum perang. Maksudnya untuk memperkenalkan kegiatan sastera Sunda kepada lingkungan nasional. Karena selama revolusi boléh dikatakan tidak ada ke­giatan sastera Sunda, maka jangka waktu yang dibahasnya adalah sekitar delapan belas tahun.Dalam pembahasannya, Ajip meli­hatnya melalui bentuk-bentuk sastera: puisi, cerita péndék dan drama, yaitu bentuk sastera yang dipergunakan oléh para sasterawan Sunda pada kurun masa itu. Sastera Sunda masa tersebut keadaannya sama dengan sastera Indonésia, merupakan "sastera majalah". Téma dan peristiwa sosial yang banyak ditulis oléh para sasterawan seperti usaha mencari akar kesundaan, keadaan masya­rakat yang selalu diganggu oléh gerombolan pengacau DI-TII, dibahas secara agak panjang lebar. Demikian juga para sasterawan yang memperlihatkan karya-karya yang menonjol dibicarakan seperti Kis. Ws., Wahyu Wibisana, Surahman R.M., Sayudi, RAF, Rusman Sutiasumaraga dll. Kebanyakan di antara meréka kemu­dian menjadi pengarang-pengarang penting dalam perkembangan sastera Sunda selanjutnya.
  Rp 71.000,00
 • Buku - Hiji Tanggal Nu Dipasinikeun
  Buku - Hiji Tanggal Nu Dipasinikeun

  Hiji Tanggal nu Dipasinikeun – Kumpulan Carita Pondok – Wahyu Wibisana

  , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2017 Tebal: 172 halaman Bahasa: Sunda ISBN 978-979-419-479-9Kondisi: BaruHiji Tanggal nu Dipasinikeun téh ngamuat 16 carita pondok Wahyu Wibisana nu ditulis taun 1956—1983.Nuturkeun carita pondok Wahyu Wibisana dina ieu buku, anu diruntuykeun nurutkeun titimangsana (kronologis), lir ibarat urang nuturkeun deui lalampahanana anu natrat tur kawilang panjang. Miang ti Cisayong, ngumbara (atawa ngungsi?) ka Bogor, terus ka Bandung. Dina saincak-incakna, anu kabaca deui ayeuna, dina éta karya-karyana téh aya kamelang anu natrat lir duriat anu dihaja ulah sina pegat.Carita-carita dikumpulkeun dina ieu buku, tur aya anu ditulisna ku Wahyu leuwih ti satengah abad ka tukang, mémang geus umuran tur beunang disebutkeun bisa jadi pependeman anu kudu diguar ku entragan sabadana. Urang, anu macana ayeuna, babakuna anu geus katuncal mangsana, sasatna geus kahalangan ku anggang dina enggoning gadumaniskeun jeung karya-karya Wahyu Wibisana téh. Tapi nya lebah dinya pentingna téh, sakumaha anu geus ditaratas ku Wahyu, nyambungkeun deui duriat supaya mayeng angger tibelat.
  Rp 55.000,00
 • Buku Den Angor
  Buku Den Angor

  Dén Angor jeung Putri Monyét – Dadang Sutisna

  , , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2017 Tebal: 104 halaman Bahasa: Sunda ISBN 978-979-419-481-2Kondisi: BaruSanggeus nyeiun riributan di parapatan, Dén Angor manggih kajadian ahéng. Babarengan jeung Putri, anak tukang dogér monyét, duanana ngalalana ka tempat nu can kasaba. Lian ti tepung jeung sasatoan nu sok kacaturkeun dina dongéng, maranéhna meunang pangalaman séjénna nu kabawa ka alam manusa.Dén Angor jeung Putri Monyét, nyaritakeun lalampahan dua budak, anak jalma miskin. Nu hiji kasohor bangor, nu hiji deui hayang ngarobah nasib kolotna. Ditulis ku pangarang nu geus tilu kali dilélér “Hadiah Samsudi” pikeun carita barudak.
  Rp 38.500,00
 • Buku Ceu Nonoy
  Buku Ceu Nonoy

  Ceu Nonoy: Putra Ua Banagara – H. D. Bastaman

  , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Bahasa: Sunda ISBN: 978-979-419-456-0Kondisi: Baru"Nikahkeun saha Ua Banagara téh, Ma?" kuring nanya. Kuring mah carang nyebut anjeunna "Ua Sasmita", seseringna mah "Ua Banagara"."Néng Nonoy, putrana nu bungsu. Sasatna mupugkeun kanjut kundang Kang Sasmita jeung Ceuk Ningrum mah, nikahkeun putra bungsu. Nyéépkeun," waler Ema."Ceu Nonoy téh sanés nu...?"* * *"Ceu Nonoy Putra Ua Banagara" téh salah sahiji carita pondok nu dipidangkeun ku H.D. Bastaman dina ieu buku. Lalakonna bangun biasa baé, ngan dina tungtungna aya kajadian nu teu disangka-sangka.Salapan carita pondok lianna nembrakkeun rupa-rupa pasualan psikologis: nalangsa, bingung, hémeng, sono, leungiteun... nu diasongkeun kalayan tapis ku pangarangna. Lebar pisan lamun urang teu nepi ka cacap macana.
  Rp 44.000,00
 • buku-sastraritual
  buku-sastraritual

  Sastra Ritual: Wawacan Batara Kala, Wawacan Sulanjana

  , , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2016 Tebal: 104 halaman ISBN: 978-979-419-442-3Kondisi: BaruBeberapa upaya penyelamatan karya sastra lama — baik lisan maupun tulisan — terutama yang masih tersebar di masyarakat, di antaranya melalui inventarisasi, penelitian, dan pengkajian; serta hasilnya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan masa kini. Wawacan Batara Kala (WBK) dan Wawacan Sulanjana (WS) karya sastra lama yang pada zaman dahulu dikenal dalam kehidupan masyarakat Sunda.Karya sastra yang pada awalnya berupa sastra lisan ini memiliki fungsi khusus untuk ritual dalam kehidupan masyarakat Sunda. WBK berfungsi sebagai sarana upacara ngaruat (penolak malapetaka) dan WS sebagai sarana upacara pemuliaan (penanaman) padi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan agama yang dianut masyarakat Sunda, fungsi serta peran WBK dan WS semakin pudar dan nyaris punah; tentu suatu saat akan punah tak berbekas karena kedua ritual tersebut sudah tidak dilakukan lagi.Teks WBK dan WS yang berbahasa Sunda itu, dapat dijadikan bahan penyusunan kamus bahasa Sunda dan penelitian perkembangan bahasa Sunda. Adapun keritualan WBK dan WS, baik yang tersirat maupun yang tersurat dapat dijadikan bahan penelitian tentang adat-istiadat, kepercayaan, dan nilai sosial budaya masyarakat Sunda masa lalu.
  Rp 36.000,00
Subscribe