Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Sastra Sunda

Filters

Showing all 10 products

View 24/48/All

Filter by price

10 products

 • Buku - Ciung Wanara
  Buku - Ciung Wanara

  Ciung Wanara: Opera Purna Drama (Buku+VCD) – Bambang Arayana Sambas

  , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2018 Tebal: 72 halaman Bahasa: Sunda dan Indonesia ISBN: 978-979-419-538-3Kondisi: BaruCerita pantun dipercaya merupakan cerita yang bersifat mistikal, ritual, dan sakral. Cerita pantun memiliki struktur dasar yang hakikatnya menggambarkan perjalanan spiritual seorang pahlawan budaya masyarakat Sunda lama. Begitu pula dengan Ciung Wanara.Menyusun kembali cerita Ciung Wanara untuk seni pertunjukan adalah obsesi dan kecintaan terhadap seni budaya Sunda. Di dalamnya, terkandung nilai kehidupan yang universal. Seyogianya cerita pantun menjadi 'sumber penciptaan' untuk melahirkan berbagai kreativitas dalam khazanah seni budaya Sunda.
  Rp 50.000,00
 • Buku - Wawacan
  Buku - Wawacan

  Wawacan: Sebuah Genre Sastra Sunda – Ruhaliah

  , , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2018 Tebal: 280 halaman ISBN 978-979-419-486-7Kondisi: BaruWawacan merupakan karya sastra Sunda yang lahir dalam bentuk tertuis, yaitu mula-mula dengan tulisan tangan (naskah), kemudian dengan cetakn (buku). Tetapi karya ini lebih banyak dikenalkan dalam bentuk lisan, yaitu dalam pagelaran beluk. Dengan acara inilah masyarakat mewariskan teks wawacan dari generasi ke generasi. Bila dilihat dari segi kuantitasnya, naskah wawcan menduduki jumlah terbanyak di antara naskah-naskah Sunda.Di dalam buku ini dikemukakan berbagai data penelitian yang berkaitan dewngan wawacan, baik skripsi, tesis, maupun disertasi. Selain itu, dapat diketahui pula minat akademisi terhadap wawacan ini.
  Rp 90.000,00
 • Buku - Polemik Naskah Wangsakerta
  Buku - Polemik Naskah Wangsakerta

  Polemik Naskah Pangeran Wangsakerta – Edi S. Ekadjati

  , , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2017 Tebal: 344 halaman ISBN 978-979-419-480-5Kondisi: BaruSejak awal tahun 1980-an Ayatrohaedi, Saleh Danasasmita, dan Yoseph Iskandar melalui media massa mengumumkan tentang penemuan naskah-naskah Pangeran Wangsakerta beserta isinya. Sambutan masyarakat terhadap informasi tersebut dapat dibagi dua, yang satu sama lain kontradiktif. Di satu pihak, mereka menyambut baik dan sangat mengharapkan sumbangan naskah-naskah itu terhadap kelengkapan sejarah Sunda dan sejarah Indonesia pada umumnya. Di pihak lain sambutan mereka bernada negatif dengan menyatakan bahwa naskah tersebut palsu dan isinya tak dapat dipercaya sebagai gambaran sejarah. Kontroversi itu menggegerkan berbagai kalangan.Pendapat yang kontradiktif itu sempat diwadahi melalui dua seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Tarumanagara di Jakarta dan Universitas Pasundan di Bandung. Tidak puas berdebat dalam dua pertemuan ilmiah tersebut, dilanjutkan dengan berulangkali adu argumentasi secara terbuka melalui media massa yang terbit di Jakarta dan Bandung. Dalam dua jenis forum itu kedua belah pihak yang terdiri atas para ahli filologi, sejarah, dan arkeologi serta masyarakat umum mengemukakan pendapat masing-masing tentang naskah-naskah Pangeran Wangsakerta beserta isinya.
  Rp 95.000,00
 • Buku Bangkarak Jurnalistis
  Buku Bangkarak Jurnalistis

  Bangkarak Jurnalistik: Lalakon Hiji Jurnalis – Sjarif Amin

  , , , , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2017 Tebal: 186 halaman ISBN 978-979-419-462-1Kondisi: Baru"Koran Sipatahoenan téh geus lila teu terbit, tapi ngaranna nepi ka ayeuna masih kénéh mindeng disebut-sebut. Naon sababna? Nurutkeun Syarif Amin, lantaran urang Sunda harita ngarasa Sipatahoenan téh jadi kalangkang dirina. Macaan tulisan Syarif Amin dina ieu buku, ngahudang deui kapanasaran ngeunaan “kalangkang dirina” urang Sunda mangsa ayeuna."- Abdullah Mustappa"Kabiruyungan milu macaan karangan-karangan nu di-sadapurankeun di dieu, kaasup panganteur tinu milihanana. Kayungyun boh ku nu ngaréka sastra jeung naratas jurnalisme, boh ku nu mapay raratanana. Sumbangan nu pohara gedéna keur kaweruh balaréa, utamana tina perkara sajarah sastra jeung jurnalisme Sunda abad ka-20."- Hawé Setiawan
  Rp 60.500,00
 • Buku - Sundakala
  Buku - Sundakala

  Sundakala – Ayatrohaedi

  , , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2017 Tebal: 160 halaman ISBN 978-979-419-330-3Kondisi: BaruWaktu itu awal tahun 1970-an. Ada kabar tentang naskah-naskah Pangeran Wangsakerta dari Cirebon. Naskah-naskah itu berisi tentang sejarah Sunda khususnya, dan sejarah Indonesia umumnya, yang lengkap dan bernilai tinggi sebagai sumber sejarah.Atja, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Museum Negeri Jawa Barat dan Kepala Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, berupaya mencari naskah-naskah itu, dan berhasil. Didapatkanlah sekitar 50 naskah yang ditulis pada kertas daluang dengan menggunakan aksara dan bahasa Jawa serta mengandung lima seri karangan yang memaparkan sejarah Sunda, Pulau Jawa, dan Nusantara sejak masa prasejarah hingga abad ke-17.Sejak itu timbullah kontroversi menyangkut isi dan keaslian nas-kah-naskah tersebut. Di tengah suasana seperti itu, Ayatrohaedi sebagai ahli kebudayaan Sunda turut aktif menggali isi naskah-naskah tersebut dan mengumumkannya di berbagai tempat dan kesempatan. Dalam buku ini tulisan-tulisan Ayatrohaedi yang semula bertebaran di berbagai media massa dan jurnal ilmiah dihimpun jadi satu. Dengan begitu buku ini dapat membantu para peminat sejarah yang tertarik untuk menyingkap keseluruhan masalah menyangkut naskah-naskah Wangsakerta.
  Rp 50.000,00
 • Buku - Mengenal Kesusasteraan Sunda
  Buku - Mengenal Kesusasteraan Sunda

  Mengenal Kesusasteraan Sunda – Ajip Rosidi

  , , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2013 Tebal: 236 halaman ISBN 978-979-419-413-3Kondisi: BaruBuku ini merupakan hasil telaah Ajip Rosidi atas sastera Sun­da sesudah perang sampai tahun 1968 dengan uraian yang cukup luas tentang sastera Sunda sebelum perang. Maksudnya untuk memperkenalkan kegiatan sastera Sunda kepada lingkungan nasional. Karena selama revolusi boléh dikatakan tidak ada ke­giatan sastera Sunda, maka jangka waktu yang dibahasnya adalah sekitar delapan belas tahun.Dalam pembahasannya, Ajip meli­hatnya melalui bentuk-bentuk sastera: puisi, cerita péndék dan drama, yaitu bentuk sastera yang dipergunakan oléh para sasterawan Sunda pada kurun masa itu. Sastera Sunda masa tersebut keadaannya sama dengan sastera Indonésia, merupakan "sastera majalah". Téma dan peristiwa sosial yang banyak ditulis oléh para sasterawan seperti usaha mencari akar kesundaan, keadaan masya­rakat yang selalu diganggu oléh gerombolan pengacau DI-TII, dibahas secara agak panjang lebar. Demikian juga para sasterawan yang memperlihatkan karya-karya yang menonjol dibicarakan seperti Kis. Ws., Wahyu Wibisana, Surahman R.M., Sayudi, RAF, Rusman Sutiasumaraga dll. Kebanyakan di antara meréka kemu­dian menjadi pengarang-pengarang penting dalam perkembangan sastera Sunda selanjutnya.
  Rp 71.000,00
 • Buku - Hiji Tanggal Nu Dipasinikeun
  Buku - Hiji Tanggal Nu Dipasinikeun

  Hiji Tanggal nu Dipasinikeun – Kumpulan Carita Pondok – Wahyu Wibisana

  , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2017 Tebal: 172 halaman Bahasa: Sunda ISBN 978-979-419-479-9Kondisi: BaruHiji Tanggal nu Dipasinikeun téh ngamuat 16 carita pondok Wahyu Wibisana nu ditulis taun 1956—1983.Nuturkeun carita pondok Wahyu Wibisana dina ieu buku, anu diruntuykeun nurutkeun titimangsana (kronologis), lir ibarat urang nuturkeun deui lalampahanana anu natrat tur kawilang panjang. Miang ti Cisayong, ngumbara (atawa ngungsi?) ka Bogor, terus ka Bandung. Dina saincak-incakna, anu kabaca deui ayeuna, dina éta karya-karyana téh aya kamelang anu natrat lir duriat anu dihaja ulah sina pegat.Carita-carita dikumpulkeun dina ieu buku, tur aya anu ditulisna ku Wahyu leuwih ti satengah abad ka tukang, mémang geus umuran tur beunang disebutkeun bisa jadi pependeman anu kudu diguar ku entragan sabadana. Urang, anu macana ayeuna, babakuna anu geus katuncal mangsana, sasatna geus kahalangan ku anggang dina enggoning gadumaniskeun jeung karya-karya Wahyu Wibisana téh. Tapi nya lebah dinya pentingna téh, sakumaha anu geus ditaratas ku Wahyu, nyambungkeun deui duriat supaya mayeng angger tibelat.
  Rp 55.000,00
 • Buku Den Angor
  Buku Den Angor

  Dén Angor jeung Putri Monyét – Dadang Sutisna

  , , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2017 Tebal: 104 halaman Bahasa: Sunda ISBN 978-979-419-481-2Kondisi: BaruSanggeus nyeiun riributan di parapatan, Dén Angor manggih kajadian ahéng. Babarengan jeung Putri, anak tukang dogér monyét, duanana ngalalana ka tempat nu can kasaba. Lian ti tepung jeung sasatoan nu sok kacaturkeun dina dongéng, maranéhna meunang pangalaman séjénna nu kabawa ka alam manusa.Dén Angor jeung Putri Monyét, nyaritakeun lalampahan dua budak, anak jalma miskin. Nu hiji kasohor bangor, nu hiji deui hayang ngarobah nasib kolotna. Ditulis ku pangarang nu geus tilu kali dilélér “Hadiah Samsudi” pikeun carita barudak.
  Rp 38.500,00
 • Buku Ceu Nonoy
  Buku Ceu Nonoy

  Ceu Nonoy: Putra Ua Banagara – H. D. Bastaman

  , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Bahasa: Sunda ISBN: 978-979-419-456-0Kondisi: Baru"Nikahkeun saha Ua Banagara téh, Ma?" kuring nanya. Kuring mah carang nyebut anjeunna "Ua Sasmita", seseringna mah "Ua Banagara"."Néng Nonoy, putrana nu bungsu. Sasatna mupugkeun kanjut kundang Kang Sasmita jeung Ceuk Ningrum mah, nikahkeun putra bungsu. Nyéépkeun," waler Ema."Ceu Nonoy téh sanés nu...?"* * *"Ceu Nonoy Putra Ua Banagara" téh salah sahiji carita pondok nu dipidangkeun ku H.D. Bastaman dina ieu buku. Lalakonna bangun biasa baé, ngan dina tungtungna aya kajadian nu teu disangka-sangka.Salapan carita pondok lianna nembrakkeun rupa-rupa pasualan psikologis: nalangsa, bingung, hémeng, sono, leungiteun... nu diasongkeun kalayan tapis ku pangarangna. Lebar pisan lamun urang teu nepi ka cacap macana.
  Rp 44.000,00
 • buku-sastraritual
  buku-sastraritual

  Sastra Ritual: Wawacan Batara Kala, Wawacan Sulanjana

  , , ,
  Penerbit: Pustaka Jaya Tahun Terbit: 2016 Tebal: 104 halaman ISBN: 978-979-419-442-3Kondisi: BaruBeberapa upaya penyelamatan karya sastra lama — baik lisan maupun tulisan — terutama yang masih tersebar di masyarakat, di antaranya melalui inventarisasi, penelitian, dan pengkajian; serta hasilnya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan masa kini. Wawacan Batara Kala (WBK) dan Wawacan Sulanjana (WS) karya sastra lama yang pada zaman dahulu dikenal dalam kehidupan masyarakat Sunda.Karya sastra yang pada awalnya berupa sastra lisan ini memiliki fungsi khusus untuk ritual dalam kehidupan masyarakat Sunda. WBK berfungsi sebagai sarana upacara ngaruat (penolak malapetaka) dan WS sebagai sarana upacara pemuliaan (penanaman) padi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan agama yang dianut masyarakat Sunda, fungsi serta peran WBK dan WS semakin pudar dan nyaris punah; tentu suatu saat akan punah tak berbekas karena kedua ritual tersebut sudah tidak dilakukan lagi.Teks WBK dan WS yang berbahasa Sunda itu, dapat dijadikan bahan penyusunan kamus bahasa Sunda dan penelitian perkembangan bahasa Sunda. Adapun keritualan WBK dan WS, baik yang tersirat maupun yang tersurat dapat dijadikan bahan penelitian tentang adat-istiadat, kepercayaan, dan nilai sosial budaya masyarakat Sunda masa lalu.
  Rp 36.000,00
Subscribe